skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-modal assessment of on-road demand of voice and manual phone calling and voice navigation entry across two embedded vehicle systems

Mehler, Bruce ; Kidd, David ; Reimer, Bryan ; Reagan, Ian ; Dobres, Jonathan ; Mccartt, Anne

Ergonomics, 03 March 2016, Vol.59(3), pp.344-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2015.1081412

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...