skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Historical Patterns and Drivers of Landscape Change in Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach

Etter, Andres ; Mcalpine, Clive ; Possingham, Hugh

Annals of the Association of American Geographers, 05 February 2008, Vol.98(1), pp.2-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600701733911

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...