skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The relationship between South Asian stock returns and macroeconomic variables

Khan, M. N ; Tantisantiwong, N ; Fifield, S. G. M ; Power, D. M

Applied Economics, 16 March 2015, Vol.47(13), pp.1298-1313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846 ; E-ISSN: 1466-4283 ; DOI: 10.1080/00036846.2014.995360

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...