skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leveraging technology adoption model for examining internet usage among physicians’ in changing Indian pharmaceutical marketing context: A structural equation modeling approach

Patwardhan, Avadhut Arun ; Pandey, Neeraj ; Dhume, SM

Journal of Medical Marketing: Device, Diagnostic and Pharmaceutical Marketing, November 2014, Vol.14(4), pp.201-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-7904 ; E-ISSN: 1745-7912 ; DOI: 10.1177/1745790415583733

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...