skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temporality-based user interface design approaches for desktop and small screen environment

M. Kumara Swamy; P. Krishna Reddy; R. Uday Kiran; M. Venugopal Reddy

Int. J. of Computational Science and Engineering, 2012, Vol 7 Issue 1, pp 52 - 64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7185 ; E-ISSN: 1742-7193 ; DOI: 10.1504/IJCSE.2012.046180

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...