skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MixPlore: a digital performance using tangible user interfaces based on cocktail mixology

Zune Lee, Sungkyun Chang, Chang Young Lim

Int. J. of Arts and Technology, 2011, Vol 4 Issue 2, pp 133 - 154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-8853 ; E-ISSN: 1754-8861 ; DOI: 10.1504/IJART.2011.039841

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...