skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Downregulation Of LncRNA PMS2L2 In Endometrial Adenocarcinoma Upon Carboplatin Treatment

Zhang D ; Sun X ; Zhang Y

Cancer Management and Research, 01 October 2019, Vol.11, pp.8905-8910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-1322 ; E-ISSN: 1179-1322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...