skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and dynamics of the yeast SWR1:nucleosome complex

Willhoft, O ; Ghoneim, M ; Lin, C - L ; Chua, E ; Wilkinson, M ; Chaban, Y ; Ayala, R ; Mccormack, E ; Ocloo, L ; Rueda, D ; Wigley, Db; Medical Research Council (MRC) ; Cancer Research UK ; Medical Research Council (MRC) ; Wellcome Trust

Science, 12 October 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 DOI: 10.1126/science.aat7716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...