skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploiting the multiplexing capabilities of tandem mass tags for high-throughput estimation of cellular protein abundances by mass spectrometry

Ahrne, E ; Martinez - Segura, A ; Syed, Ap ; Vina - Vilaseca, A ; Gruber, Aj ; Marguerat, S ; Schmidt, A

METHODS, 01 September 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1046-2023 DOI: 10.1016/j.ymeth.2015.04.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...