skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patient segmentation analysis offers significant benefits for integrated care and support

Vuik, Si ; Mayer, Ek ; Darzi, A; NHS England ; Imperial College Healthcare NHS Trust

Health Affairs, 31 May 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2015.1311

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...