skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Video Guides on Head-Mounted Displays: The Effect of Misalignments on Manual Task Performance

Pathirathna, Shalika ; Sandor, Christian ; Taketomi, Takafumi ; Plopski, Alexander ; Kato, Hirokazu

DOI: 10.2312/egve.20161448 ; Related ISBN: 978-3-03868-027-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...