skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automated Space Classification for Network Robots in Ubiquitous Environments

Choi, Jiwon ; Cho, Seoungjae ; Chu, Phuong ; Vu, Hoang ; Um, Kyhyun ; Cho, Kyungeun; Chao, Han-Chieh

Journal of Sensors, 2015, Vol.2015, 11 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-725X ; E-ISSN: 1687-7268 ; DOI: 10.1155/2015/954920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...