skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George Rákóczy: prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...