skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technocratic or democratic interest representation? How different types of information affect lobbying success

Flöthe, Linda

Interest Groups & Advocacy, 5/10/2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-7414 ; E-ISSN: 2047-7422 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/s41309-019-00051-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...