skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phylogenetics of Mycoplasma hominis clinical strains associated with gynecological infections or infertility as disclosed by an expanded multilocus sequence typing scheme

Boujemaa, Safa ; Ben Allaya, Amina ; Mlik, Béhija ; Mardassi, Helmi ; Ben Abdelmoumen Mardassi, Boutheina; Ben Hassine, Abdelhakim (Editor)

Scientific Reports, 05 October 2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-33260-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...