skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The expanding role of yeast in cancer research and diagnosis: insights into the function of the oncosuppressors p53 and BRCA1/2

Guaragnella, Nicoletta ; Palermo, Vanessa ; Galli, Alvaro ; Moro, Loredana ; Mazzoni, Cristina ; Giannattasio, Sergio; Fondazione Cenci Bolognetti, Istituto Pasteur (Editor)

FEMS Yeast Research, 31 January 2014, Vol.14(1), pp.2-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/1567-1364.12094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...