skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp Saccharina japonica using Taxoblast

Dittami, Simon ; Corre, Erwan

PeerJ, Nov 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.7717/peerj.4073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...