skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A high-resolution multipurpose FT nmr spectrometer

Caron, F ; Guéron, M ; Nguyen Ngoc Quoc Thuy ; Herzog, R.F

Revue de Physique Appliquee, 1980, Vol.15(7), pp.1267-1274

DOI: 10.1051/rphysap:019800015070126700

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...