skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing Atmospheric Electric Fields in Thunderstorms through Radio Emission from Cosmic-Ray-Induced Air Showers

Schellart, P ; Trinh, T. N. G ; Buitink, S ; Corstanje, A ; Enriquez, J. E ; Falcke, H ; Hörandel, J. R ; Nelles, A ; Rachen, J. P ; Rossetto, L ; Scholten, O ; Ter Veen, S ; Thoudam, S ; Ebert, U

Physical Review Letters, April 2015, Vol.114(165001) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.165001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...