skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of Tribbles-1 as a Novel Binding Partner of Foxp3 in Regulatory T Cells

Dugast, Emilie ; Kiss-Toth, Endre ; Docherty, Louise ; Danger, Richard ; Chesneau, Mélanie ; Pichard, Virginie ; Judor, Jean-Paul ; Pettré, Ségolène ; Conchon, Sophie ; Soulillou, Jean-Paul ; Brouard, Sophie ; Ashton-Chess, Joanna; Dutra Azevedo, Ana Paula (Editor)

Journal of Biological Chemistry, 05 April 2013, Vol.288(14), pp.10051-10060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M112.448654

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...