skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preemptive priming readily overcomes structure-based mechanisms of virus escape

Valkenburg, Sophie A ; Gras, Stéphanie ; Guillonneau, Carole ; Hatton, Lauren A ; Bird, Nicola A ; Twist, Kelly-Anne ; Halim, Hanim ; Jackson, David C ; Purcell, Anthony W ; Turner, Stephen J ; Doherty, Peter C ; Rossjohn, Jamie ; Kedzierska, Katherine; Dutra Azevedo, Ana Paula (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 April 2013, Vol.110(14), pp.5570-5575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1302935110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...