skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Awake hippocampal reactivations project onto orthogonal neuronal assemblies

Cossart, Rosa ; Arnaud, Malvache ; Susanne, Reichinnek ; Vincent, Villette ; Caroline, Haimerl

Science, 16 September 2016, Vol.353((6305)), pp.1280-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aaf3319

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...