skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving access to clinical practice guidelines with an interactive graphical interface using an iconic language

Pereira, Suzanne ; Hassler, Sylvain ; Hamek, Saliha ; Boog, César ; Leroy, Nicolas ; Beuscart-Zéphir, Marie-Catherine ; Favre, Madeleine ; Venot, Alain ; Duclos, Catherine ; Lamy, Jean-Baptiste

BMC Medical Informatics and Decision Making, 2014, Vol.14, p.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6947 ; E-ISSN: 1472-6947 ; DOI: 10.1197/jamia.M2398

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...