skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The MUC4 mucin mediates gemcitabine resistance of human pancreatic cancer cells via the Concentrative Nucleoside Transporter family

Skrypek, Nicolas ; Duchêne, Bélinda ; Hebbar, Mohamed ; Leteurtre, Emmanuelle ; Van Seuningen, Isabelle ; Jonckheere, Nicolas; Jonckheere, Nicolas (Editor)

Oncogene, 28 March 2013, Vol.32(13), pp.1714-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2012.179

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...