skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complex regulation of LCoR signaling in breast cancer cells

Jalaguier, S ; Teyssier, C ; Nait Achour, T ; Lucas, A ; Bonnet, S ; Rodriguez, C ; Elarouci, N ; Lapierre, M ; Cavailles, V; Salvy-Cordoba, Nathalie (Editor)

Oncogene, August 2017, Vol.36(33), pp.4790-4801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2017.97

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...