skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interfaces adaptatives - Modèles de l'utilisateur

Carbonell, Noëlle ; Simonin, Jérôme

Journée d'Etude "Interfaces adaptatives" - Laboratoire Paragraphe, 2004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...