skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EEG-based neuroergonomics for 3D user interfaces: opportunities and challenges

Frey, Jérémy ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

Le travail humain, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...