skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compton-scattering cross section on the proton at high momentum transfer

Danagoulian, A ; Mamyan, V H ; Roedelbronn, M ; Aniol, K A ; Annand, J R M ; Bertin, P Y ; Bimbot, L ; Bosted, P ; Calarco, J R ; Camsonne, A ; Chang, C C ; Chang, T-H ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Degtyarenko, P ; De Jager, C W ; Deur, A ; Dutta, D ; Egiyan, K ; Gao, H ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Glashausser, C ; Gomez, J ; Hamilton, D J ; Hansen, J-O ; Hayes, D ; Higinbotham, D W ; Hinton, W ; Horn, T ; Howell, C ; Hunyady, T ; Hyde, C E ; Jiang, X ; Jones, M K ; Khandaker, M ; Ketikyan, A ; Kubarovsky, V ; Kramer, K ; Kumbartzki, G ; Laveissière, G ; Lerose, J ; Lindgren, R A ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Mccormick, K ; Meekins, D G ; Meziani, Z-E ; Michaels, R ; Moussiegt, P ; Nanda, S ; Nathan, A M ; Nikolenko, D M ; Nelyubin, V ; Norum, B E ; Paschke, K ; Pentchev, L ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Pomatsalyuk, R ; Punjabi, V A ; Rachek, I ; Radyushkin, A ; Reitz, B ; Roche, R ; Ron, G ; Sabatié, F ; Saha, A ; Savvinov, N ; Shahinyan, A ; Shestakov, Y ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Stoler, P ; Tajima, S ; Sulkosky, V ; Todor, L ; Vlahovic, B ; Weinstein, L B ; Wang, K ; Wojtsekhowski, B ; Voskanyan, H ; Xiang, H ; Zheng, X ; Zhu, L

Physical review letters, 13 April 2007, Vol.98(15), pp.152001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 17501338 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...