skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High resolution spectroscopy of (lambda)(12)B by electroproduction

Iodice, M ; Cusanno, F ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K A ; Baturin, P ; Bertin, P Y ; Benaoum, H ; Blomqvist, K I ; Boeglin, W U ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovský, P ; Camsonne, A ; Chang, C C ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E A ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman, L ; Craver, B J ; De Cataldo, G ; De Jager, C W ; De Leo, R ; Deur, A P ; Ferdi, C ; Feuerbach, R J ; Folts, E ; Fratoni, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Giulani, F ; Gomez, J ; Gricia, M ; Hansen, J O ; Hayes, D ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T K ; Hyde, C E ; Ibrahim, H F ; Jiang, X ; Kaufman, L J ; Kino, K ; Kross, B ; Lagamba, L ; Lerose, J J ; Lindgren, R A ; Lucentini, M ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Meziani, Z E ; Mccormick, K ; Michaels, R W ; Millener, D J ; Miyoshi, T ; Moffit, B ; Monaghan, P A ; Moteabbed, M ; Muñoz Camacho, C ; Nanda, S ; Nappi, E ; Nelyubin, V V ; Norum, B E ; Okasyasu, Y ; Paschke, K D ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Punjabi, V A ; Qiang, Y ; Raue, B ; Reimer, P E ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Roche, R E ; Rodriguez, V M ; Saha, A ; Santavenere, F ; Sarty, A J ; Segal, J ; Shahinyan, A ; Singh, J ; Sirca, S ; Snyder, R ; Solvignon, P H ; Sotona, M ; Subedi, R ; Sulkosky, V A ; Suzuki, T ; Ueno, H ; Ulmer, P E ; Urciuoli, G M ; Veneroni, P ; Voutier, E ; Wojtsekhowski, B B ; Ye, Y ; Zheng, X ; Zhou, S ; Zorn, C

Physical review letters, 03 August 2007, Vol.99(5), pp.052501 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 17930747 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...