skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutation dynamics and fitness effects followed in single cells

Robert, Lydia ; Ollion, Jean ; Robert, Jérôme ; Song, Xiaohu ; Matic, Ivan ; Elez, Marina; Savelli, Bruno (Editor)

Science, 15 March 2018, Vol.359(6381), pp.1283-1286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aan0797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...