skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complex periodic limb movements during sleep or partial epileptic seizures?

Nguyen-Michel, Vi-Huong ; Solano, Ovidio ; Lambrecq, Virginie ; Dupont, Sophie ; Adam, Claude ; Arnulf, Isabelle

Neurology, 15 December 2015, Vol.85(24), p.2180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3878 ; E-ISSN: 1526-632X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...