skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception

Bozsoki, Zoltan ; Cheng, Jeryl ; Feng, Feng ; Gysel, Kira ; Vinther, Maria ; Andersen, Kasper ; Oldroyd, Giles ; Blaise, Mickaël ; Radutoiu, Simona ; Stougaard, Jens; Blaise, Mickael (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 September 2017, Vol.114(38), pp.E8118-E8127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1706795114

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...