skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Myopathy caused by mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inactivation is not reversed by restoring mitochondrial function

Romanino, K ; Mazelin, L ; Albert, V ; Conjard-Duplany, A ; Lin, S ; Bentzinger, C ; Handschin, C ; Puigserver, P ; Zorzato, F ; Schaeffer, L ; Gangloff, Yann-Gaël ; Ruegg, A; Gangloff, Yann-Gaël (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20808-20813 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111448109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...