skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-Time Monitoring of Passenger’s Psychological Stress

Vila, Gael ; Godin, Christelle ; Sakri, Oumayma ; Labyt, Etienne ; Vidal, Audrey ; Charbonnier, Sylvie ; Ollander, Simon ; Campagne, Aurélie

Future internet, April 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1999-5903 ; E-ISSN: 1999-5903 ; DOI: 10.3390/fi11050102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...