skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deletion of a dehydratase important for intracellular growth and cording renders rough Mycobacterium abscessus avirulent

Halloum, Iman ; Carrere-Kremer, Severine ; Blaise, Mickaël ; Viljoen, Albertus ; Bernut, Audrey ; Le Moigne, Vincent ; Vilchèze, Catherine ; Guérardel, Yann ; Lutfalla, Georges ; Herrmann, Jean-Louis ; Jacobs, William ; Kremer, Laurent; Lutfalla, Georges (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 July 2016, Vol.113(29), pp.E4228-E4237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1605477113

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...