skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of Adaptable Interpreted-DSML

Cariou, Eric ; Le Goaer, Olivier ; Barbier, Franck ; Pierre, Samson

Modelling Foundations and Applications - 9th European Conference, ECMFA 2013, Montpellier, France, July 1-5, 2013. Proceedings, 2013, Vol.7949, pp.37--53 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-39013-5_4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...