skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Classifying Tangible User Interfaces with Cladistics: Criteria and Forms for a Collaborative Inventory

Fleck, Stéphanie ; Rivière, Guillaume ; Ticona-Herrera, Regina ; Couture, Nadine; Girard, Sylvie (Editor)

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...