skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Downregulation of ceramide synthase-6 during epithelial-to-mesenchymal transition reduces plasma membrane fluidity and cancer cell motility

Edmond, Valérie ; Dufour, Florent ; Poiroux, Guillaume ; Shoji, Kenji ; Malleter, Marine ; Fouqué, Amélie ; Tauzin, Sébastien ; Rimokh, Ruth ; Sergent, Odile ; Penna, Aubin ; Dupuy, Aude ; Levade, Thierry ; Théret, Nathalie ; Micheau, Olivier ; Ségui, Bruno ; Legembre, Patrick; Jonchère, Laurent (Editor)

Oncogene, 19 February 2015, Vol.34(8), pp.996-1005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2014.55

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...