skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Similarity as a Design Driver for User Interfaces of Dependable Critical Systems

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Hamon, Arnaud ; Della Pasqua, Sabrina; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2018, Vol.LNCS-10774, pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-92081-8_11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...