skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bubble Clouds: 3D Display Composed of Soap Bubble Cluster

Kubo, Yuki ; Tomita, Hirobumi ; Nakamae, Shuta ; Hoshi, Takayuki ; Ochiai, Yoichi; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10507, pp.14-23 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-66715-7_2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...