skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases

Galeotti, Caroline C ; Kaveri, Srini V ; Bayry, Jagadeesh

International Immunology, 2017, Vol.29(11), pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8178 ; E-ISSN: 1460-2377 ; DOI: 10.1093/intimm/dxx039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...