skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coded skeleton: programmable bodies for shape changing user interfaces

Iwafune, Miyu ; Ohshima, Taisuke ; Ochiai, Yoichi

ACM SIGGRAPH 2016 Posters, 24 July 2016, pp.1-2

ISBN: 9781450343718 ; ISBN: 1450343716 ; DOI: 10.1145/2945078.2945096

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...