skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mapping the epigenetic basis of complex traits

Cortijo, Sandra ; Wardenaar, Rene ; Colomé-Tatché, Maria ; Gilly, Arthur ; Etcheverry, Mathilde ; Labadie, Karine ; Caillieux, Erwann ; Hospital, Frédéric ; Aury, Jean-Marc ; Wincker, Patrick ; Roudier, Francois ; Jansen, Ritsert C ; Colot, Vincent ; Johannes, Frank; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Science, 2014, Vol.343(6175), pp.1145-1148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1248127

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...