skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dual-Mode User Interfaces for Web Based Interactive 3D Virtual Environments Using Three.js

Stanton, Matthew ; Hartley, Thomas ; Loizides, Fernando ; Worrallo, Adam

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.441-444 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_47

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...