skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What is User’s Perception of Naturalness? An Exploration of Natural User Experience

Ghosh, Sanjay ; Shruthi, Chivukula Sai ; Bansal, Himanshu ; Sethia, Arvind; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10514(Part II), pp.224-242 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5_14

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...