skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User-Test Results Injection into Task-Based Design Process for the Assessment and Improvement of Both Usability and User Experience

Bernhaupt, Regina ; Palanque, Philippe ; Manciet, François ; Martinie, Célia; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol.LNCS-9856, pp.56-72 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-44902-9_5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...