skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User Interface Prototyping for Handheld Mobile Augmented Reality Applications

Kampa, Antonia ; Stöbener, Kathrin ; Spierling, Ulrike; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol.LNCS-9926, pp.229-234 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-46100-7_22

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...