skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variability Management and Assessment for User Interface Design

Martinez, Jabier F ; Sottet, Jean-Sébastien ; García Frey, Alfonso ; Ziadi, Tewfik ; Bissyandé, Tegawendé F ; Vanderdonckt, Jean ; Klein, Jacques ; Le Traon, Yves; Ziadi, Tewfik (Editor)

Human–Computer Interaction Series, Human Centered Software Product Lines, pp.81-106

DOI: 10.1007/978-3-319-60947-8_3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...