skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generation of an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from a patient with autosomal dominant retinitis pigmentosa due to a mutation in the NR2E3 gene

Terray, Angélique ; Slembrouck, Amélie ; Nanteau, Céline ; Chondroyer, Christel ; Zeitz, Christina ; Sahel, José-Alain ; Audo, Isabelle ; Reichman, Sacha ; Goureau, Olivier

Stem cell research, 2017, Vol.24, pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-7753 ; E-ISSN: 1876-7753 ; DOI: 10.1016/j.scr.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...