skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immunohistochemical expression of intermediate filaments in diagnostics of diffuse gliomas

Shynkarenko, T.V; Journal Medical Perspectives, (Medicni Perspektivi) (Editor)

Medical perspectives (Medicni Perspektivi), 2017, Vol.22(3), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-0404 ; E-ISSN: 2307-0404 ; DOI: 10.26641/2307-0404.2017.3.111932

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...